CATHERINE IMMO SL. Avís legal i Política de privadesa

Benvingut a la nostra pàgina web allotjada sota la URL https://catherinepatrickimmo.com (d'ara endavant la pàgina web). A continuació, us exposem els termes i condicions d'utilització de la web que recomanem llegir abans de començar a navegar-hi, ja que qualsevol utilització contrària a l'aquí prevista és susceptible de generar responsabilitats. A la redacció del present avís legal s'utilitzaran les expressions CATHERINE IMMO SL, i EL TITULAR indistintament, i per referir-se al mateix subjecte.
 
1.Dades identificatives del titular de la web
En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem de les dades del TITULAR del web:

CATHERINE IMMO SL
B17814500
AV. MONTGÓ, 6
17130 L’ESCALA

Aquesta empresa es troba inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 2166, Secció 8, Foli 68, Full Registre GI36051.

2. Condicions d'accés, utilització i funcionament de la pàgina web
L'accés a la pàgina web és lliure. Com a usuari de la web ha de fer en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat del titular. Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la pàgina web, així com intervingui o provoqui alteracions al correu electrònic, reservant-se EL TITULAR el dret a excloure l'accés a la pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició. En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l'accessibilitat a la nostra pàgina web en cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, els continguts i les condicions d'accés de la mateixa.
En la mesura que això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baixa afluència, sens perjudici de la facultat discrecional de CATHERINE IMMO SL per dur-ho a terme en qualsevol moment.

3. Enllaços
La nostra Web, de vegades, pot contenir, enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap associació, fusió o participació entre CATHERINE IMMO SL amb les entitats connectades. Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals, que, si escau, s'estableixin amb el titular del web en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin establir amb els clients.

4. Propietat industrial i intel·lectual
Tots els continguts de la present pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de CATHERINE IMMO SL o han estat cedits al TITULAR de la WEB per al seu ús. La utilització de la nostra Web no confereix als usuaris cap dret d'explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els seus continguts, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i/o industrial. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web. CATHERINE IMMO SL fa expressa reserva davant dels usuaris i altres tercers de l'exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

5.Dades de caràcter personal - Política de Privadesa
D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, CATHERINE IMMO SL, us informa sobre els termes de la vostra política de privadesa.

5.1. Identificació del responsable del tractament.
Les dades identificatives del responsable del tractament de les vostres dades personals són les que es detallen al punt 1 d'aquest mateix avís legal.
Dades de contacte del responsable
Telèfon: (+34) 669 430 806
Adreça electrònica: catherinepatrickimmo17130@gmail.com

5.2. Categoria de dades que tractem
En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra entitat només sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació, els detallem les categories de dades que tractem:

Condició
Tipus de dades
Finalitats del tractament
Usuari Web
Identificatives de la connexió
-Identificació connexió. Màrqueting empresarial.
Clients
Identificatives
-Gestió administrativa de la relació contractual de prestació de serveis.
-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.
Usuaris “Contacta”
Identificatius
-Atenció de consultes.
-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.

5.3. Origen de les dades
Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que en garanteix la veracitat i l'autenticitat. CATHERINE IMMO SL no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l'exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valer els nostres drets.

5.4. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per a les quals van ser sol·licitades, que són les derivades de la gestió de la seva condició de client, o d'usuari de l'apartat contacta, excepte oposició o revocació del seu tractament, o que la Llei estableixi un altre termini; en aquests casos les seves dades es conservaran oportunament bloquejades per garantir-ne la seguretat i confidencialitat.

5.5. Base legitimadora del tractament

L'article 6 del Reglament (UE) 2016/679, del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, estableix els supòsits en què és licito el tractament de les dades personals pel responsable del tractament. Tot seguit detallem les bases legitimadores per als tractaments efectuats per l'empresa CATHERINE IMMO SL:

Condició
Finalitats del tractament
Base Legitimadora
Usuari Web
-Identificació connexió.
-Consentiment de linteressat, art. 6.1.a) RGPD.
Clients
-Gestió administrativa de la relació contractual de prestació de serveis.
-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.
-Execució d'un contracte o mesures precontractuals, art. 6.1.b) RGPD.
-Consentiment de linteressat, art. 6.1.a) RGPD.
Usuaris “Contacta”
-Atenció de consultes.
-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.
-Consentiment de linteressat, art. 6.1.a) RGPD.

5.6. Cessió de dades

Les vostres dades no seran comunicades a tercers, excepte quan així ho exigeixi la Llei o això sigui necessari per poder complir amb la finalitat informada. En aquests casos CATHERINE IMMO SL, comprovarà que es compleixin totes aquelles mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i de la resta d'obligacions que exigeix ​​la normativa, especialment la seguretat i la confidencialitat de les seves dades.

5.7. Drets

Qualsevol persona i en qualsevol moment té dret a saber si estem tractant amb les vostres dades o no. També té dret a:
• Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.
• Sol·licitar la supressió de les vostres dades personals en les circumstàncies previstes a la normativa.
• Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals; en aquest cas, només els conservarem per a l'exercici de drets o la defensa de possibles reclamacions.
• Oposar-se al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
• Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
• Si considereu que no hem atès correctament els vostres drets podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control Competent.
5.8. Exercici de drets

Aquest procediment és gratuït. Únicament ens ha d'enviar un correu electrònic a catherinepatrickimmo17130@gmail.com, adjuntant còpia del seu DNI i indicant a l'assumpte “Ref. RGPD”. Tan bon punt ens arribi la vostra sol·licitud, la tramitarem i rebrà la nostra resposta en el termini màxim d'un mes.

5.9. Cookies
Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l'usuari. Pots llegir la nostra política de cookies en visitar-nos inicialment i en aquesta mateixa web.

5.10. Mesures de seguretat adoptades per CATHERINE IMMO SL.
CATHERINE IMMO SL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, especialment l'article 32 del RGPD; adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. En particular, CATHERINE IMMO SL ha adoptat les mesures pertinents i obligatòries establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. Tot i això, en altres casos, CATEHERINE IMMO SL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client, fent servir els canals habituals de contacte.

5.11. Canvis a la nostra Política de Privadesa
CATHERINE IMMO SL es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa quan ho consideri oportú, o, per adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. Quan això passi s'anunciarà a la nostra web perquè ho pugui consultar.
Darrera actualització, [DATA]

6. Legislació i jurisdicció aplicable
Els possibles conflictes en relació amb aquest avís legal es resoldran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya i els Jutjats de FIGUERES seran els únics competents perquè en prengueu coneixement. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l'accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
Copyright 31/03/2022. CATHERINE IMMO SL.

 

Contacte